Užitečné dokumenty

Provozní řád ourtdoor parkouru.docx

Přihláška na kroužek.docx

Provozní řád tělocvičny.docx

Přečíst dokumenty

I. Působnost a účel provozního řádu

1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz venkovních prostorů hřiště a sportovišť jejichž
provozovatelem je Beachklub Ládví z. s., IČO:22735135, se sídlem: Horáčkova 1213-21,
Praha Krč, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. 19033
2. Tento řád je účinný vůči všem návštěvníkům hřiště a sportovišť, kteří jsou povinni se
s ním seznámit a dodržovat veškerá jeho pravidla.
3. Užívání hřiště je možné pouze v otevírací době. Výjimky z otevírací doby jsou
oznamovány předem na internetových stránkách www.parkourpraha.cz Provozovatel
může hřiště kdykoliv uzavřít z důvodu technických závad či po předchozím oznámení.
4. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník z hřiště vykázán, a to bez nároku na
vrácení vstupného. V případě opakujícího se porušování tohoto řádu může být
návštěvníkovi zakázán vstup na hřiště na dobu neurčitou.

II. Obecná pravidla užívání hřiště a sportovišť

1. Každý návštěvník se před vstupem na tréninkové plochy označené na hřišti či sportoviště
jako tréninkové plochy seznámí s tímto řádem a vyplní kompetentní osobě provozovatele
podepsaný registrační formulář/přihlášku na kurz, ve kterém znalost tohoto řádu
potvrzuje. Bez řádně vyplněného a předaného formuláře či přihlášky není vstup
návštěvníkovi na tréninkové plochy dovolen. Za kompetentní osobu se považuje trenér,
recepční či pověřený zaměstnanec Provozovatele. V případě, že je návštěvník nezletilý,
podepíše za něj registrační formulář jeho zákonný zástupce. V případě nezletilých
návštěvníků je jejich zákonný zástupce povinen seznámit důsledně a řádně s obsahem
provozního řádu nezletilé účastníky.
2. Každý návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy hřiště a sportovišť dodržovat
pokyny kompetentních osob provozovatele.
3. Užívání tréninkových ploch osobám mladších 12 let je možné pouze za přítomnosti
odpovědného instruktora nebo za doprovodu zletilé osoby, která plně odpovídá za
mladšího návštěvníka.
4. Vstup na hřiště a sportoviště je povolen pouze osobám v tréninkovém oblečení a
odpovídající obuvi. K převlečení a přezutí slouží vymezené prostory – šatny. Není
dovoleno užívat hřiště naboso, v ponožkách či v pantoflích, a to z bezpečnostních a
hygienických důvodů.
5. Je zakázán vstup osob s ostrými a jinak nebezpečnými předměty, s účelem sportoviště
neslučitelnými, na tréninkové plochy.
6. Užívání hřiště je zakázáno osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jejich
užívání je v celém prostoru zakázáno. Kouření či manipulace s ohněm jsou v prostorách
hřiště a sportoviště zakázány.
7. Je zakázán vstup osobám s akutním onemocněním, respektive všem osobám jejichž
aktuální zdravotní stav není slučitelný se sportovní činností.
8. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze v prostoru recepce, šaten a
terasy, nikoli v prostoru hřiště. Návštěvník je povinen neznečišťovat prostory hřiště.

2

9. Vnos cenností do prostoru hřiště je zakázán. Provozovatel neručí za věci odložené
v prostorách hřiště a sportoviště. K odložení a uschování osobních věcí slouží vymezené
prostory – šatny, kde se osobní věci ukládají do uzamykatelných šatních skříní.
10. Návštěvníci jsou povinni v případě probíhajících kurzů umožnit nerušený průběh tohoto
kurzu.
11. V případě, že návštěvník používá provozovatelem zapůjčené cvičební předměty,
odpovídá za jejich poškození či ztrátu. Je povinen se svěřenými pomůckami nakládat
s maximální péčí a obezřetností, používat je pouze k určenému účelu a zacházet s nimi
odpovídajícím způsobem. Stejně tak je povinen se chovat a zacházet s cvičebními
předměty umístěných na tréninkových plochách.

III. Bezpečnost užívání tréninkových ploch

1. Provozovatel není odpovědný za zranění, která si vlastním zaviněním způsobí návštěvník
při tréninku. Provozovatel upozorňuje, že návštěvníci trénují veškeré prvky na vlastní
nebezpečí.
2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla bezpečného provozu, dbát na své fyzické
možnosti a zohledňovat při užívání hřiště svůj zdravotní stav, zkušenosti a dbát zdraví
ostatních návštěvníků.
3. Je zakázáno trénovat mimo prostory určené k tréninku, zejména je zakázáno používat ke
skokům či dopadům zábradlí a plot, vedení plynu či elektřiny, kontejneru, dveře apod.
4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořadí, ve kterém projeví zájem o konkrétní náčiní.
Během cvičení je zakázáno používání sluchátek a mobilních telefonů.
5. Návštěvník si před použitím daného náčiní zkontroluje jeho povrch, vratkost a další
vlastnosti důležité pro bezpečnost provedení plánovaného tréninku.
6. Návštěvník hřiště nesmí užívat vadné náčiní (překážky apod.), pokud se během jeho
užívání o vadě dozví. V případě, že i nadále užívá vadné náčiní, nezodpovídá provozovatel
za žádnou škodu či újmu, která je návštěvníkovi způsobena. Jakoukoliv vadu je
návštěvník povinen oznámit kompetentní osobě bezodkladně poté, co se o ní dozví.
7. Všem návštěvníkům je výslovně doporučeno používání žíněnek v dopadových zónách při
tréninku. V případě zranění způsobeného jejich nepoužitím není provozovatel za toto
zranění odpovědný.
8. V případě, že dojde ke zranění, je návštěvník povinen zranění bezodkladně oznámit
kompetentní osobě.
9. V případě, že kompetentní osoba zakáže návštěvníkovi s ohledem na jeho stav
neprovádění konkrétního tréninkového prvku, je návštěvník povinen kompetentní osobu
uposlechnout a dále se řídit jejími pokyny.

PŘIHLÁŠKA na kroužek (do oddílu) PARKOURPRAHA.CZ spolku

Racek 2017 z.s.

Závazně přihlašuji svoje dítě do sportovní kroužku oddílu gymnastiky, parkouru počínaje
elektronickou evidencí. Konajícím se na adrese: sportoviště v areálu Beachklubu Ládví
nebo Chabařovická 4/1125, 182 00, Praha 8 – Kobylisy(tělocvična). A dalších
přidružených MČ Prahy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Příjmení a jméno dítě:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození dítěte: Rodné Číslo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Příjmení a jméno zákonného zástupce:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email + telefon na zákonného zástupce
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Členství ve spolku Racek 2017 z.s., oddílu Gymnstiky a Parkour vzniká vyplněním a
podepsáním této přihlášky spolu s uhrazením příspěvků za předem stanovené období ve
spolku Racek 2017 z.s. Zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem
areálu Beachklubu Ládví, s Provozním řádem tělocvičny Chabařovická, vyslovuje s nimi
souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat a zároveň potvrzuje, že s jejich
obsahem seznámil přihlášené nezletilé dítě, zejména se zásadami bezpečného chování.
Členský poplatek se hradí ve dvou fázích, a to vždy pro období září (říjen)–leden a období
únor–květen (červen). Členský poplatek za druhé pololetí se hradí v průběhu ledna.
Jednotlivé lekce se konají podle předem stanoveného rozvrhu s výjimkou dnů
ředitelského volna, státních svátků a školních prázdnin. 
Vrácení části členských příspěvků je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci na
základě předložené lékařské zprávy.
V případě absence na lekci nevzniká členu nárok na vrácení peněz. Pokud je to s ohledem
na kapacitu naplněnosti jiných lekcí stejné věkové kategorie možné, lze si danou lekci
nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, zákonný zástupce bude
vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu či sms zprávou. Pokud ani poté

nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, členství nevznikne a místo v daném
kroužku bude uvolněno dalším zájemcům bez dalšího.
Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že si je zcela vědom a srozuměn s tím, že se
jedná o rizikový sport, kdy v případě nepozornosti či neuváženého chování dítěte může
dojít ke zranění či zranit někoho jiného, v extrémním případě může dojít i k úmrtí.
Zároveň tímto zákonný zástupce stvrzuje a odpovědně prohlašuje, že jím přihlašované
dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a je tedy zcela zdravotně způsobilé
k účasti na daném kurzu, kdy v případě změny této skutečnosti se zavazuje bezodkladně
písemně informovat spolek.
Zákonný zástupce prohlašuje, že jeho dítě SMÍ odejít po tréninku samo, pokud tomu tak
není, musí zákonný zástupce toto spolku písemně sdělit.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě by mělo být připraveno na trénink nejpozději 5
minut před začátkem lekce, příchod na trénink více jak 10 min po začátku tréninku již
není možný, a následně je zákonný zástupce povinen vyzvednout dítě nejpozději do 10
min. po ukončení dané lekce. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě, které neodchází
samo, více jak 10 minut od ukončení lekce, trenér se pokusí zákonné zástupce kontaktovat
telefonicky (na základě kontaktů uvedených v přihlášce). V případě, že se nepodaří
kontaktovat žádnou z osob oprávněných k vyzvednutí dítěte z tréninku – informuje
telefonicky hlavního trenéra (zástupce provozovatele) a následně budou postupovat dle
zákona, tj. kontaktuje Policii ČR. Opakované porušování této povinnosti (včasné
vyzvedávání dětí po ukončení tréninku) ze strany zákonného zástupce, je toto chování
důvodem k vyloučení ze spolku.
V Praze dne:

………………
Podpis zákonného zástupce:

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektů údajů
Zákonný zástupce,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto
potvrzuje správnost uvedených údajů a jakožto zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se
zpracováváním shora uvedených osobních údajů. Spolek Racek 2017 z.s. IČ: 22839542, se
sídlem Západní 414, Střešovice, Praha 6, 162 00 je správcem a zpracovatelem osobních
údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších
zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou
zejména:
∙ IT správce a dále poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v
případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní
administrativní potřeby či externí účetní.
Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

● evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti
spolku a případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se
směrnicemi ČUS a MŠMT a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum
narození a adresa bydliště), právním důvodem shromažďování, nakládání a
zpracovávání uvedených osobních údajů je členství ve spolku;
● pojištění a evidence, které jsou nutné pro zajištění řádného účelu poskytování
kurzů či případných událostí s provozem sportovišť souvisejících, a to v rozsahu
shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště), právním
důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je
členství ve spolku;
● pro marketingové a informační účely, zejména souhlas poskytuji pro pořízení a
zveřejnění fotografií a videozáznamů dítěte z workshopů a jiných sportovních akcí
a pro jejich použití v propagačních a informačních materiálech spolku, včetně
internetových stránek (v rozsahu fotografie či videozáznam bez uvedení jména),
právním důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních
údajů je souhlas subjektu.
Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci svých
osobních údajů jakožto zákonného zástupce svého dítěte, a to ve shora uvedeném rozsahu
(jméno, příjmení, e-mail, telefon) pro účely případného využití pro komunikaci mezi
zákonným zástupcem a spolkem, zejména pro marketingové účely, tj.pro zasílání, zejména
emailem, informací o konání dalších akcí a kurzů.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá správce a zpracovatel
pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení
osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné
či elektronické podobě.
Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celou dobu období trvání členství dítěte ve
spolku a následně po dobu 3 let. Následně s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.
Dále prohlašuji, že jsem byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:
● svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně poštou na adresu spolku.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě
osobních údajů jež jsou zpracovávány z titulu členství ve spolku;
● právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních
údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
● právu vyžádat si opravu, doplnění či výmaz osobních údajů svých či dítěte.
● právu vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou
osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou
dostupné na webu www.uoou.cz

V Praze dne:

………………
Podpis zákonného zástupce

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro Parkour pouze pod dohledem vyučujícího trenéra.
2. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího trenéra na začátku
hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku.
3. Žáci při cvičení nesmí mít na sobě hodinky, prstýnky, řetízky, náušnice, piercing a jiné
předměty, které by mohli způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího.
Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.
4. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru a k tomu určené sportovní obuvi.
5. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím trenérem. Při nich dodržují předně
stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani
ostatních přítomných osob.
6. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která
by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu trenérovi.
7. Při vstupu do tělocvičny má žák lahev s pitím (nikoliv však skleněnou), dbá pokynů trenéra na
pauzy.
8. Dá-li trenér pauzu, žák se jde napít a po svolení trenéra opustí tělocvičnu za účelem si dojít na
WC.
9. Při pauze žáci NESMÍ svévolně skákat na překážkách. V případě porušení tohoto ustanovení,
má trenér právo žáka z hodiny vyloučit pro hrubé porušení bezpečnosti.
10. Každý úraz hlásí žáci ihned trenérovi. Trenér posoudí závažnost poranění. V případě
vážnějšího úrazu postupuje trenér v souladu se směrnicí při úrazu:
a. Zapisovat veškeré zranění a úrazy do knihy úrazů, odřeniny, naraženiny a vážnější úrazy.
b. Informovat rodiče, zákonného zástupce dítěte o úrazu.
c. Při vážnějším úrazu a podezření na zlomeninu či otřes hlavy po pádu, vždy volat
záchrannou službu 155 či 112 a neprodleně informovat rodiče, zákonné zástupce.
d. Ukončit trénink, kontaktovat hlavního trenéra, kontrolovat stav dítěte do příjezdu
záchranné služby.
e. Doprovázet svěřence do nemocnice do doby, než se dostaví rodič, zákonný zástupce a
bude ukončeno vyšetření dítěte.
11. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně, či jinak s ním manipulovat.
12. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu
po každé hodině uzamykají.
13. Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace
elektrického rozvodu a vodovodní sítě.
14. Trenéři a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny,
zhasnutí světel a uzavření oken.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu

údajů

Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Datum narození: Rodné číslo:
Bydliště:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Kontaktní údaje zákonného zástupce (e-mail, telefon):

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“)
tímto potvrzuji správnost uvedených údajů a jakožto zákonný zástupce dobrovolně
souhlasím se zpracováním shora uvedených osobních údajů. Spolek Racek 2017 z.s,
Západní 414/2, Střešovice, 162 00 ičo: 22839542 je správcem a zpracovatelem osobních
údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších
zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli
jsou zejména:
∙ IT správce a poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v
případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely
vnitřní administrativní potřeby.
Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
● evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti
spolku a případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se
směrnicemi ČUS a MŠMT a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo a adresa bydliště), právním důvodem shromažďování,
nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je členství ve spolku;
● pojištění a evidence, které jsou nutné pro zajištění řádného účelu poskytování
kurzů či případných událostí s provozem sportovišť souvisejících, a to v rozsahu
shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště), právním
důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je
členství ve spolku;
● pro marketingové a informační účely, zejména souhlas poskytuji pro pořízení a
zveřejnění fotografií a videozáznamů dítěte z workshopů a jiných sportovních
akcí a pro jejich použití v propagačních a informačních materiálech spolku,
včetně internetových stránek (v rozsahu fotografie či videozáznam bez uvedení

jména), právním důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených
osobních údajů je souhlas subjektu.
Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci
svých osobních údajů jakožto zákonného zástupce svého dítěte, a to ve shora uvedeném
rozsahu (jméno, příjmení, e-mail, telefon) pro účely případného využití pro komunikaci
mezi zákonným zástupcem a spolkem, a dále pro marketingové účely, tj.pro zasílání,
zejména emailem, informací o konání dalších akcí a kurzů.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá správce a zpracovatel
pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení
osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné
či elektronické podobě.
Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celou dobu období trvání členství dítěte ve
spolku a následně po dobu 5 let. Následně s nimi bude naloženo dle platné právní
úpravy.
Dále prohlašuji, že jsem byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:
● svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně poštou na adresu
spolku. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se
neuplatní v případě osobních údajů jež jsou zpracovávány z titulu členství ve
spolku;
● právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních
údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou
zpracovávány;
● právu vyžádat si opravu, doplnění či výmaz osobních údajů svých či dítěte.
● právu vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou
osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou
dostupné na webu www.uoou.cz